• Aktualności

     • Nauczanie Zdalne - uczeń Klauzula informacyjna RODO
      • Nauczanie Zdalne - uczeń Klauzula informacyjna RODO

      • W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

       1. Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Poskich Olimpijczyków w Sulęcinie, os. Kopernika 7, 69-200 Suęcin, sekretariat@spsuecin.pl  
       2. W przypadku wykorzystywania przez Administratora  Zintegrowanej Patformy Edukacyjnej  udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym  jest Minister Edukacji Narodowej.
       3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD),  Panią Karoinę Garlikowską, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Wszekie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kierować na adres e-mail: inspektor@suecin.pl
       4. Dane osobowe przetwarzane będą w ceu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.
       5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez pubiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczegónych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
       6. Dane osobowe uczniów i ich rodziców da potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
       7. imię (imiona) nazwisko,
       8. dane kontaktowe, adres poczty e-mai,
       9. nr telefonu,
       10. informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły ub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza,
       11. nazwę użytkownika komunikatora ub innego środka komunikacji elektronicznej
       12. na podstawie art. 6 ust 1 it. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
       13. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane da potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, bądź do wygaśnięcia celu przetwarzania.
       14. Z wyjątkami okreśonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach  okreśonych w art.  17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreśonych w art. 18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
       15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczegónych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
       16. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa ub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym oprogramowanie itp.).
       17. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, u. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
       18. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profiowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
     • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych SP 2
      • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych SP 2

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im.Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje Rodziców dzieci urodzonych w 2014 r., którzy ubiegali się o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego przy SP 2 oraz Rodziców dzieci z rocznika 2014 i młodszych, którzy ubiegali się o miejsce w Oddziale Przedszkolnym w Żubrowie, że wszyscy kandydaci zostali do wymienionych oddziałów przyjęci na rok szkolny 2020/2021.