• Orlik

     • Orlik SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

     •  REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ,,MOJE BOISKO – ORLIK 2012’’

       

      Kompleks sportowy ,,ORLIK 2012’’ przy Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, boisko do piłki plażowej oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

       

      Administratorem obiektu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sulęcinie. Przedstawicielem Administratora na terenie obiektu są Instruktorzy Sportu.

       

      Obiekt jest ogólnodostępny oraz korzystanie z niego jest bezpłatne.

       

      Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów p.poż. i bhp.

       

      1. Boiska są czynne:

      • w godzinach pracy szkoły (8.00-16.00) pierwszeństwo z korzystania z kompleksu boisk mają uczniowie Szkoły Podstawowej w ramach zajęć szkolnych.
      • dla wszystkich chętnych Administrator obiektu określa godziny otwarcia i zamknięcia boisk w miesięcznych harmonogramach, które podawane są do wiadomości użytkowników na tablicy ogłoszeń. Z ważnych powodów Administrator obiektu może zmienić harmonogram w trakcie jego obowiązywania.

      2. Zajęcia sportowe, odbywające się w terminach określonych w punkcie 1b koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu.

       

      3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boisk, jeżeli z wnioskiem do Administratora lub Instruktora wystąpi określona imiennie grupa uczestników.

       

      4. Zajęcia grupowe dzieci i młodzieży mogą odbywać się tylko pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora sportu, nauczyciela, wychowawcy świetlicy, wychowawcy przedszkola zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

       

      5. Wszystkich korzystających z boisk obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe.

       

      6. Wszystkich użytkowników obowiązuje ścisłe przestrzeganie porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.

       

      7. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom obsługi obiektu.

       

      8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

      • korzystania z urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem,
      • używania butów piłkarskich na metalowych, gumowych i z tworzywa sztucznego korkach oraz kolcach (obowiązują buty halowe lub turfy),
      • wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem mogącym spowodować uszkodzenia nawierzchni boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp. za wyjątkiem pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
      • niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
      • spożywania alkoholu, palenia papierosów, środków odurzających lub innych substancji podobnie działających,
      • wnoszenia na teren obiektu materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
      • wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia sportowe oraz ich niszczenia,
      • przeszkadzania w zajęciach lub grze,
      • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
      • wprowadzania zwierząt,
      • korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu.

      9. Administrator obiektu albo działający w jego imieniu Instruktor sportu maja prawo odmówić wstępu na obiekt lub nakazać jego opuszczenie osobom w stanie nietrzeźwym oraz użytkownikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu.

       

      10. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne użytkowników oraz za wypadki powstałe podczas korzystania z obiektu.

       

      11. Użytkownik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub innego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

       

      12. Za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, obowiązuje odpłatność 100% wartości szkody. W przypadku osób niepełnoletnich za uszkodzenia odpowiadają ich rodzice (prawni opiekunowie)

       

      13. W razie złych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

       

      14.Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

       

      ADMINISTRATOR OBIEKTU