• Aktualności

     • REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SULĘCINIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
      • REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SULĘCINIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

      • Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2014 r., będących w obowiązku szkolnym

       oraz  urodzonych w 2015 r., zainteresowanych rozpoczęciem nauki w klasie I


       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje,  że w dniach od 8 -19 marca 2021 zostanie przeprowadzony  nabór do I klasy na rok szkolny 2021/2022, zgodnie z rejonizacją  przedstawioną  w Uchwale Rady Miejskiej  w Sulęcinie (Obwód Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  w załączeniu). O rejonizacji decyduje miejsce zamieszkania,   a nie zameldowania kandydata.

       1. Do klas I przyjmowane są:

       • dzieci  7 - letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,
       • dzieci 6 - letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

       2.  Rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zobowiązani są złożyć druk ZGŁOSZENIA   

            dziecka do I klasy na rok szkolny 2021/2022, na podstawie którego zostanie ono przyjęte do szkoły          

            z urzędu ( przyjęcie dziecka jest automatyczne, nie wymaga dodatkowego potwierdzenia).

            Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata,       które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

       3.   Rodzice dziecka spoza obwodu szkoły mogą zgłosić dziecko do szkoły składając   WNIOSEK        

             o przyjęcie do I klasy na rok szkolny 2021/2022, wskazując właściwe uzasadnienie swojego wyboru.

       4.   Wypełnione  ZGŁOSZENIA lub WNIOSKI, podpisane przez oboje rodziców lub prawnych opiekunów (wyjątek stanowi sytuacja prawna, gdy tylko jeden z rodziców posiada prawa rodzicielskie) należy złożyć  w szkole lub przesłać skan dokumentu na adres sekretariat@spsulecin.pl w terminienod  8 - 19 marca 2021 r.  

       5. Kandydaci spoza obwodu szkoły będą przyjęci w miarę wolnych miejsc, na podstawie kryteriów zamieszczonych we wniosku. O przyjęciu dziecka rodzice zostaną poinformowani telefonicznie lub            na podany adres e-mail  w dniach 25-26 marca 2021 r.  

        6.  Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z „Zasadami   przetwarzania danych osobowych       w związku z rekrutacją” (klauzula RODO).   DRUKI dostępne są w przedszkolach i w holu szkoły oraz    do pobrania ze strony internetowej  szkoły www.spsulecin.pl

       7.    Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do I klasy na rok szkolny 2021/2022 planowane jest  na czerwiec 2021 r.. Szczegóły będą podane na stronie internetowej szkoły oraz na facebooku. 


                                                                                                                           Sławomir Słonik

                                          Dyrektor SP 2