• Aktualności

     • Międzynarodowy dzień kropki.
      • Międzynarodowy dzień kropki.

      • Była sobie kropka mała,

       Która dzieci ośmielała.

       Gdy ją dzieci rysowały

       To talenty odkrywały.

       Uśmiech miały na swej twarzy.

       U nas też to się wydarzy!

        

       W środę przybywajcie

       Kropki z sobą zabierajcie!

        

       Groszki, kropki, małe, duże

       Miej na spodniach lub kapturze,

       Na sukience lub na swetrach

       Na apaszkach albo getrach,

       Bo będziemy się bawili

       I Dzień Kropki obchodzili!

        

       W środę - 18  września - wszystko kręciło się wokół KROPEK!

       To była nasza pierwsza edycja udziału w MIĘDZYNARODOWYM DNIU KROPKI! Zakropkowana Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie! Było twórczo i kreatywnie! Spójrzcie tylko na fotorelację!

       W naszym programie w dniu, w którym obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki uczniowie poznali genezę tego święta, czyli historię głównej bohaterki - Vashti książki Peter'a Reynolds' pt."The Dot". Dziewczynka zmagała się z brakiem odwagi i wiary w siebie. Na lekcji plastyki uznała, że nie posiada żadnego talentu, wówczas nauczycielka poprosiła uczennice o postawienie chociażby znaku. Vashti postawiła kropkę w sposób zupełnie niestaranny. Nauczycielka uznała pracę dziewczynki za wyjątkową, oprawiła ją w złotą ramkę i powiesiła w gabinecie nad biurkiem. Vashti wówczas poczuła się doceniona i uznała, że ma talent, jakim jest malowanie kropek.

       Obchodząc Międzynarodowy Dzień Kropki pragnęliśmy przekazać naszym uczniom, iż każdy jakiś talent ma, aby zdobyli odwagę wierzenia we własne możliwości i odkrywali swoje talenty.

       W tym dniu przede wszystkim liczyła się zabawa! Uczniowie brali aktywny udział  w różnego rodzaju grach i zadaniach poświęconym kropkom. Mogli: rysować i malować kropki, rozwiązywać zadania matematyczne i polonistyczne, w sposób artystyczny ująć kropkę, a także podzielić się swoim talentem na "drzewie talentów". Udało się nam również wykonać zdjęcie pt. "ŻYWA KROPKA".

        

       Oprac. Emilia Grubska

     • Turniej szachowy o mistrzostwo SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
      • Turniej szachowy o mistrzostwo SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków

      • W dniu 14 listopada rozegrano turniej szachowy o mistrzostwo SP-2 Sulęcin. Grano 10 rund,czas 2x10 minut na partię.

       Oto rezultaty po emocjonalnych pojedynkach na szachownicach.

       1.Musin Paweł Va 10 punktów/max/

       2.Rosłamowski Robert IIa 8 pkt.

       3.Ciećwierz Krzysztof VIIb 7,5 pkt.

       4.Ignatowicz Wiktor IIIb 7 pkt.

       5.Ciećwierz Jan Vb 6 pkt. 

       6.Fiedorowicz W.iktoria IIIb 5 pkt.

       7.Stopka Tymeteusz IIa 5 pkt.

       8.Laszczak Jakub Vb 3,5 pkt.

       9.Gaik Lucja IIa 3 pkt.

       10.Codogni Zuzanna IIa 2 pkt.

       11.Kościecha Konrad Vb 2 pkt.

       12.Hajducki Antoni IIa /-/

       Skład drużyny na mistrzostwa powiatowe :

       1.Musin Paweł  I szachownica

       2.Rosłamowski Robert  II szachownica

       3.Ignatowicz Wiktor   III szachownica

       4.Fiedorowicz Wiktoria IV  szachownica

       Pozdrawiam

       Janusz Kuśnierz

     • OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKU REFERENT ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY
      • OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKU REFERENT ADMINISTRACYJNO - KSIĘGOWY

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie  ogłasza konkurs na stanowisko referenta administracyjno – księgowego

       I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

       a. Wymagania niezbędne:

       a)  obywatelstwo polskie,
       b)  ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
           oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
       c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
           z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
       d) nieposzlakowana opinia

       e) wykształcenie wyższe,

       f) staż pracy -  5 lat w tym minimum pół roku na stanowisku administracyjnym
           jednostki budżetowej
       g) znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
           przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych i prawa pracy w jednostkach
           budżetowych

       h)  znajomość obowiązujących przepisów prawnych regulujących przepisy finansowe,
             płacowe i kadrowe w jednostkach budżetowych,

       i) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

       j)  podstawowa znajomość obsługi programów komputerowych stosowanych w księgowości
            i administracji (moduł księgowy, płacowy i kadrowy),

        

       b. Wymagania dodatkowe:

       a)  umiejętność obsługi programów w zakresie Ms Office(WORD, EXCEL)
       b)  znajomość programów komputerowych  finansowo-księgowych PŁATNIK,
            SJO BESTIA i PFRON ON LINE

       c)  doświadczenie zawodowe  na podobnym stanowisku,

       d)  umiejętność rozliczania projektów unijnych

       e)   umiejętność obsługi bankowości elektronicznej
       f)  dokładność, rzetelność, dobra organizacji pracy,
       g)  terminowość, punktualność, operatywność, odpowiedzialność i komunikatywność.

       i)   umiejętność prowadzenia kasy szkoły

       II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

       1)   dokonywanie wstępnej weryfikacji dokumentów księgowych, sprawdzanie
              pod względem formalnym i rachunkowym,

       2)   wystawianie dokumentów finansowo-księgowych (faktury sprzedaży,
              noty  i inne dowody księgowe),

       3)   obsługa bankowego systemu PekaoBiznes 24 - przekaz elektroniczny
              i przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań,

       4)   prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i rozliczanie osób,
              które druki pobrały,

       5)   opisywanie i opieczętowywanie faktur, rachunków, innych dowodów  księgowych,

       6)   kompletowanie, dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z przyjętymi
             zasadami rachunkowości /faktury, rachunku, wyciągi bankowe, potwierdzenia
              przelewów, wpłat, raportów kasowych itp./,

       7)   rozliczanie inwentaryzacji,

       8)   prowadzenie rozrachunków z kontrahentami

       9)   prowadzenie rejestru  faktur zakupu,

       10)   prowadzenie  kasy szkoły i PKZP,

       11)  przygotowywanie i bieżące wprowadzanie danych we wszystkich modułach
             Systemu Informacji Oświatowej

       12) obsługa programu informatycznego” PŁATNIK” i PEFRON

       13)  rozliczanie delegacji służbowych

       14) rozliczanie projektów

       15) obsługa finansowa funduszu socjalnego

       16)  bieżące zapoznawanie się ze zmianą przepisów  dot. wykonywania
             powierzonego obowiązku służbowego,

       17) coroczne archiwizowanie dokumentów i przekazywanie ich do składnicy,

       18) wykonywanie innych czynności służbowych wynikających z przepisów 
             i zleconych przez Dyrektora szkoły i Głównego księgowego.

        

       III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

       a) wymiar etatu: pełny,
       b) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godz.,

       c) praca przy monitorze ekranowym

       d) umowa na czas nieokreślony
       e)  miejsce pracy: SP 2 Sulęcin.

       V. Wymagane dokumenty:

       1.  List motywacyjny,
       2.  Życiorys zawodowy – curriculum vitae,

       3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
       4.  Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe wymienione
           w pkt. 1 lit. e i f,

       5.  Oświadczenie  obejmujące pkt. 1 lit. a - d, wraz z klauzulą RODO, stanowiące załącznik
            do ogłoszenia,

       6.  Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie, wystawione przez
            lekarza medycyny pracy,
       7.  Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko
             mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji
            państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
            lub za przestępstwo skarbowe,
        

        

       VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

       a. Termin:

       Termin składania dokumentów do 2019-11-29 godz. 14:00:00.

       W przypadku przesłania dokumentów pocztą, decyduje data doręczenia przesyłki do sekretariatu.

       b. Sposób:

       Wszystkie składane dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

       Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie ( z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego) opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:
       „ Konkurs  na stanowisko referenta administracyjno -  księgowego w  Szkole Podstawowej
       nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

       c. Miejsce:

       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie  lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, os. Kopernika 7,  69-200 Sulęcin. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Szkoły.

       VII. Informacje dodatkowe:

       1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony
           w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
       2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2019 r. o godz. 14.30.
       3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego
          etapu naboru, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
       4. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
       5. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną
           dołączone do akt osobowych.
       6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
           internetowej www.sp2sulecin.edupage.org, na tablicy informacyjnej szkoły i Biuletynie
           Informacji Publicznej   http://bip.wrota.lubuskie.pl/sp2_sulecin/.
       7. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez
           zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane
           dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

       8. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora SP nr 2 w Sulęcinie.
       9. Dodatkowych informacji udziela sekretarz szkoły oraz główna księgowa  pod nr telefonu
           95-755-23-09.

        

        

       Sulęcin, dnia 18 listopada 2019r                                                       Dyrektor szkoły

                                                                                                                  Sławomir Słonik

     • Dzień Kundelka - 25 października 2019
      • Dzień Kundelka - 25 października 2019

      • W ramach Obchodów Dnia Kundelka uczniowie klas II wzięli udział
       w konkursie plastycznym „Mój przyjaciel pies” oraz w międzyklasowych potyczkach, dotyczących odpowiedzialnej opieki nad czworonożnymi milusińskimi połączonych z zabawami na czas.

       Laureatem konkursu plastycznego została:

       Julia Kościecha (II b)

       Wyróżnienia otrzymali:

       Hanna Hormańska (IIa)

       Zuzanna Codogni (IIa)

       Lilianna Mueller (II b)

       Michał Wolniewicz (IIb)

       Nadia Tofel (II c)

       W zaciętej rywalizacji międzyklasowej zaledwie 1 pkt. zwyciężyła drużyna reprezentująca klasę II B w składzie Magdalena Kaczmarek, Anna Dąbrowska, Maciej Dróżdż.

     • Mistrzostwa Polski Dolny Śląsk- Lubuskie.
      • Mistrzostwa Polski Dolny Śląsk- Lubuskie.

      •  W dniach od  11-17.10.2019r w Kudowie Zdroju w Hotelu Zdrojowym rozegrano eliminacje strefowe do finałów

       Mistrzostw Polski Dolny Śląsk- Lubuskie.

       W Mistrzostwach Makroregionu DS+LB w grupie C-11 bardzo dobrze spisał się Paweł Musin uczeń SP-2 w Sulęcinie, wśród 20 zawodników zajął III miejsce 6,5 pkt.z 9 partii i został finalistą MP do lat 12/awansowało czterech pierwszych zawodników.

       Paweł Musin był również finalistą  Polski do lat 10.

       Życzymy Pawłowi sukcesów szachowych w Mistrzostwach Polski,

       Janusz Kuśnierz

     • Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych.
      • Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych.

      • W dniach 29.08.-01.09.2019r. odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych w Rzeszowie w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym ''Podpromie".

       Rodzeństwo Oliwia i Paweł Musin z Sulęcina reprezentowało woj.lubuskie w grupie C-12 i D-16 szachistów.

       W grupie C-12 Paweł Musin w szachach szybkich /tempo gry 15'+10"/- zdobył 6,5pkt.z 11partii i zajął 51 miejsce na 179 zawodników.W szachach błyskawicznych/tempo gry 3'+2"/ 11 rund,51 miejsce na 162 zawodników.                           

       Oliwia Musin w grupie D-16 w szachach szybkich zdobyła 4,5 pkt. i zajęła 43 miejsce na 52 zawodniczek, a szachach błyskawicznych zdobyła 6,5 pkt.i uplasowała się na 29 miejscu wśród 49 zawodniczek.

     • Wizyta policjanta w naszej szkole.
      • Wizyta policjanta w naszej szkole.

      • 17 września 2019 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Polskich Olimpijczyków odbyło się spotkanie z policjantem, którego głównym zadaniem było przypomnienie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie prawidłowych i właściwych postaw wśród uczniów. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem oraz  zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.  Pan  policjant rozmawiał z dziećmi   na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabawy w domu  i na podwórku podczas nieobecności osób dorosłych oraz przed organizowaniem zabaw w niedozwolonych miejscach. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

     • V Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”.
      • V Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”.

      • W naszej szkole noc odbyła się z 4 na 5 października w godzinach 18.00 - 8.00 Uczestniczyli w niej uczniowie z klas VI. Dzieci wzięły udział w warsztatach decoupage tworząc zakładki do książek i okolicznościowe lampiony, następnie przy słodkim poczęstunku obejrzały prezentację dotyczącą książek elektronicznych oraz odpowiadały na zagadki literackie. Po godzinie 20 rozpoczęły się zabawy sportowe i rekreacyjne oraz turniej mini koszykówki. Na kolację – pizza :). Po niej wspólnie oglądano film "Ptyś i Bill". Uczestnicy Nocy Bibliotek zabrali do domu nagrody, własnoręcznie wykonane prace oraz miłe wspomnienia.

     • 14 października - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
      • 14 października - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

      • Dyrektor szkoły informuje, że dzień 14 października (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy. Potrzebę zapewnienia opieki należy zgłosić do Kierownika świetlicy w terminie do piątku 11.10.2019 r. do godz.14.00. Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie będzie dowozów i dożywiania.

     • „Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło.....”
      • „Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło.....”

      •     W dniu  03 października 2019 r. o godz. 9.00 odbyła się Uroczystość Pasowania  na ucznia pierwszoklasistów  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków Sulęcinie. Ślubowanie składały trzy klasy pierwsze:
       I a z wychowawczynią Marią Konieczną, I b z wychowawczynią Patrycją Lencewicz oraz I c z wychowawczynią Anną Woroną.

          Do naszej szkoły przybyli wszyscy zaproszeni goście: Tomasz Kucharski - polski wioślarz, dwukrotny mistrz olimpijski, Dariusz Ejchart - burmistrz Sulęcina wraz z zastępcą burmistrza Iwoną Walczak, Małorzata Jung  - dyrektor Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika, Ewa Janicka - dyrektor Przedszkola nr 2 im. Małych Odkrywców, Andrzej Żelechowski - dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor naszej szkoły Sławomir Słonik, wicedyrektorzy Danuta Szczepaniak i Monika Kołodnicka, przewodnicząca Rady Rodziców Wioletta Markowska, pedagog szkolny Wioleta Makowska oraz rodzice i dziadkowie.

          Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków, wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole.  Specjalnie opracowana  na dzień ślubowania część artystyczna pozwoliła pierwszoklasistom zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. W czasie trwania uroczystości zostały im postawione nie lada wyzwania. Wszystkie zostały przez uczniów wykonane perfekcyjnie. Mali patrioci wykazali się dużą wiedzą na temat swojej ojczyzny, jej symboli, tradycji i krajobrazu. Doskonale opanowali zasady ruchu drogowego oraz znajomość znaków drogowych i zasad przechodzenia przez jezdnię. Pokazali, jak ważną rolę pełni aktywny tryb życia, promując hasło „ Ruch to zdrowie”. Po części artystycznej nastąpił moment uroczystego ślubowania. W niezwykle podniosłej atmosferze , przed pocztem sztandarowym nasi bohaterowie obiecali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować naszą szkołę, swym zachowaniem
       i nauką sprawiać radość rodzicom i  nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrekcja dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” - mówił pan dyrektor, dotykając specjalnym ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych.

         Po uroczystym pasowaniu głos zabrał pan dyrektor, gość honorowy Tomasz Kucharski oraz inni goście. Wszyscy obdarowali dzieci okolicznościowymi prezentami: były plakaty o polskim olimpiźmie i sportowe plecaki, kredki  w kolorowych futerałach od Burmistrza i jego zastępcy oraz słodkości od dyrektorek przedszkoli. Rada Rodziców ufundowała zestawy sprzętu sportowego. Mistrz olimpijski osobiście odwiedził każdą z klas, aby wręczyć dzieciom autografy i zrobić z nimi pamiątkowe zdjęcie. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek dla swoich pociech, by wspólnie świętować ten szczególny dzień. Na pewno na długo zapadnie on pierwszakom w pamięci.

                                                  Wychowawcy klas I : Maria Konieczna

        Patrycja Lencewicz

       Anna Worona

     • SP w Sulęcinie na XXV Międzynarodowym Zjeździe Cyklistów.
      • SP w Sulęcinie na XXV Międzynarodowym Zjeździe Cyklistów.

      •    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie co roku uczestniczy w Międzynarodowym Zjeździe Cyklistów organizowanym przez Urząd Miejski i Sulęciński Ośrodek Kultury. Ta atrakcyjna impreza już od 25 – ciu  lat  przyciąga duże rzesze miłośników dwóch kółek.  W tym roku cyklistom sprzyjała również piękna słoneczna pogoda. Naszą szkołę reprezentowała duża grupa, wśród której byli uczniowie, nauczyciele i rodzice.  Nasi cykliści wyjechali na przygotowane trasy w dwóch grupach. Większość dzieci, prowadzone przez panie Elżbietę Struch, Annę Amborską, Ewę Stadnik i Joannę Twarowską, miało do pokonania  5 kilometrowy, łatwy odcinek. Kilku starszych uczniów, pod przewodnictwem pana Wojciecha Lewandowskiego, zdecydowało się na najtrudniejszą 25 kilometrową trasę prowadzącą wzdłuż wąwozów  i wokół pięknego jeziora. Po pokonaniu wyznaczonych odcinków wszyscy spotkali się na Uroczysku Lubniewsko, gdzie mogli wzmocnić się gorącą grochówką i pieczoną na ognisku kiełbaską. Na uroczysku czekały na dzieci również atrakcyjne turnieje sportowe i rekreacyjne z nagrodami.

            Po południu  zmęczeni, ale zadowoleni uczniowie z podstawówki, wrócili  wszyscy razem do Sulęcina.

                                                                                                                   Małgorzata Stempińska

        

     • Zebrania z rodzicami.
      • Zebrania z rodzicami.

      • Dyrektor Szkoły informuje, że dnia 25 września 2019 r.( środa) odbędą się zebrania rodziców w następującym porządku:

       - 16.00 - zebranie ogólne w sali gimnastycznej, podczas którego przeprowadzone zostaną krótkie prelekcje przedstawicieli Poradni - Psychologiczno - Pedagogicznej w Sulęcinie na temat:

       - "UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA, GIER KOMPUTEROWYCH, SMARTFONA - JAK ROZPOZNAĆ PROBLEM, JAK POMÓC DZICKU?"

       - "PPP - ROLA I DZIAŁALNOŚĆ; CELOWOŚC BADAŃ PSYCHOLOGICZNO –  PEDAGOGICZNYCH.

        

       RODZICE UCZNIÓW KLAS VIII, po zebraniu ogólnym, pozostaną w sali gimnastycznej, gdzie będą mieli spotkanie z dyrekcją szkoły w sprawie EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

        

       Rodzice uczniów klas I – VII spotkają się  z wychowawcami w wyznaczonych gabinetach.

     • Najmłodsi programiści na start!
      • Najmłodsi programiści na start!

      • Najmłodsi programiści na start!,

       czyli nauka programowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

            Od września 2019 r. uczniowie klas I – III sulęcińskiej „dwójki” będą uczyć się programowania. Szkoła bowiem przystąpiła do projektu „Digital Kids – Zaprogramuj misję na Marsa! NUTS3 Gorzowski”, realizowanego przez Fundację Edukacja bez Barier w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska. Projekt współfinansowany przez UE zakłada przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ph.„Nauka zagadnień
       z obszaru kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania”, które zostały już zrealizowane pod koniec sierpnia. Z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczną się zajęcia dla uczniów. Szkoła pozyskała na realizację tych zadań nowoczesny sprzęt: przenośny komputer, tablety dla nauczycieli
       i uczniów, zestawy  kloców edukacyjnych LEGO WeDo 2.0, roboty i gry edukacyjne do nauki programowania oraz drukarki 3D, pozwalające na wydruk przestrzenny. Ten sprzęt pomoże rozwijać uzdolnienia i praktyczne umiejętności kodowania przez najmłodsze pokolenie.

          Wymienione działania są zgodne z kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, m.in.: rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów oraz ich kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. Tak więc SP 2 robi kolejny krok w nowoczesną  przyszłość
       i aktywizację cyfrową swoich uczniów i nauczycieli J.

     • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020.
      • Inauguracja roku szkolnego 2019/2020.

      •    Rozpoczęcie roku szkolnego to bardzo ważne wydarzenie  dla wszystkich uczniów w całej Polsce. Tym razem przeżyliśmy je szczególnie, bo wiązało się z 80- tą rocznicą wybuchu II wojny światowej. 2 września 2019 roku na boisku Szkoły Podstawowej nr2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie na uroczystym apelu spotkali się wszyscy uczniowie, ich rodzice, dziadkowie i nauczyciele.

         Ceremonię zaszczycili również: Burmistrz Sulęcina pan Dariusz Ejchart, Wizytator Kuratorium pani Iwona Gruca, Dyrektor Przedszkola nr 2 pani Ewa Janicka, przedstawiciel Nadleśnictwa Sulęcin pani Kinga Adamska – Gerber, przewodnicząca Rady Rodziców pani Wioletta Markowska oraz nasz honorowy gość ,wraz  z małżonką, pan Antoni Grześków – przedstawiciel pokolenia Polskich Dzieci Wojny.

            Apel prowadziła przewodnicząca i zastępca Samorządu Uczniowskiego – Hanna Grzegorek i Klaudia Łaniec. Ceremonię rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu państwowego. Nowy Poczet Sztandarowy reprezentowali nasi wzorowi uczniowie: Marlena Milke, Alicja Sroka i Michał Petlik. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, witając naszego honorowego gościa, przypomniała wszystkim
       o okrucieństwie wojny i latach okupacji, które Polskim Dzieciom Wojny zabrały dzieciństwo , przysparzając dni pełne cierpień i smutku. Uczestnicy apelu wysłuchali również Hymnu Polskich Dzieci Wojny i przejmujących wierszy w wykonaniu Klaudii Łaniec i Marcina Markowskiego, który naszemu specjalnemu gościowi wręczył wiązankę biało czerwonych kwiatów.
           Z okolicznościowym przemówieniem wystąpił Dyrektor Szkoły pan Sławomir Słonik, który przywitał wszystkich obecnych, a szczególnie serdecznie naszych najmłodszych uczniów. Wspomniał, że obok wychowania i jakości kształcenia nadrzędnym celem będzie współpraca z rodzicami. W swoim przemówieniu pan dyrektor nawiązał również do rocznicy wybuchu II wojny światowej i tragedii losów Polskich Dzieci Wojny, które pragnęły normalności, bezpieczeństwa, nocy bez strzałów, snów bez koszmarów.

           W czasie apelu głos zabrali  również pan Burmistrz  i pani Wizytator, którzy życzyli uczniom, rodzicom i nauczycielom samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich marzeń  i planów.

     • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020
      • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

      • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020

       dla uczniów klas I – VIII oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP 2

       odbędzie się 2 września 2019 r. ( poniedziałek )

       o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

       W związku z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz  akcją pn. Przerwany marsz…”, która polega na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu wojny, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży, zapraszamy do udziału w powitaniu nowego roku szkolnego przedstawicieli wojennego pokolenia: babcie, dziadków, prababcie i pradziadków naszych uczniów,         aby  w sposób symboliczny dokończyć ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację.

        

       Po apelu uczniowie spotkają się z wychowawcami w  wyznaczonych gabinetach, których wykaz będzie zamieszczony na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

        

       Przywozy na godz. 8.00 zgodnie z dotychczasowym rozkładem, odwozy o godz.10.45

     • Patent na bezpieczne wakacje.
      • Patent na bezpieczne wakacje.

      • Wakacje to szczególny czas, który kojarzy się z odpoczynkiem, beztroską, słońcem i zabawą. Żeby właśnie tak było, w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków odbyły się spotkania realizujące akcję profilaktyczną pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji  oraz Straży Pożarnej w Sulęcinie przeprowadzili działania edukacyjno - profilaktyczne mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci wypoczywających w czasie wakacji. Działania te miały na celu przybliżyć uczniom wiedzę  na temat zagrożeń, z którymi mogą się spotkać w czasie pobytu  w górach, nad wodą, na drodze  lub w domu, a także uwrażliwić na różne niebezpieczeństwa w Internecie.  

       Dzięki ciekawym poradom i wskazówkom, dzieci  nie zapomną o zasadach bezpieczeństwa, prawidłowych postawach i zachowaniach w czasie letniego wypoczynku.

                                                                                                  Kierownik świetlicy Marina Wróżbit

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
      • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

      • W środę 19 czerwca 2019 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w następującym porządku:

       9.00 - apel dla klas I - IV,

       9.30 - apel dla klas V - VIII

       (po apelach spotkania z wychowawcami w klasach ( miejsce spotkań - numery gabinetów będą podane w holu szkoły).

       W środę odwozy będą o godz.11.30

     • Skrócenie czasu trwania zajęć lekcyjnych!
      • Skrócenie czasu trwania zajęć lekcyjnych!

      • W związku ze zbliżającą się kolejną falą upałów Dyrektor szkoły informuje, że od poniedziałku 10.06.2019 r. do odwołania ulega skróceniu czas trwania zajęć lekcyjnych.

       W związku z tym od poniedziałku obowiązuje następujący porządek dnia: 

       1 lekcja – 8.00 – 8.30 

       2 lekcja – 8.35 – 9.05

       3 lekcja – 9.10 – 9.40 

       4 lekcja – 9.45 – 10.15 

       5 lekcja – 10.30 – 11.00 

       6 lekcja – 11.05 – 11.35

       7 lekcja - 11.50 – 12.20 

       Obiady dla klas I – III – od 10.15,

       dla klas IV – VIII – od 11.35.

       Odwozy we wszystkich kierunkach o godz.12.30.

       Nie będzie odwozów o godz.14.30.

       Świetlica szkolna czynna bez zmian tj. od 7.00 – 16.00 

                                                                                                  Dyrektor szkoły Sławomir Słonik