• Aktualności

     • UWAGA UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY
      • UWAGA UCZNIOWIE DOJEŻDŻAJĄCY

      • W PIĄTEK 26 CZERWCA PRZYWOZY RANO ZGODNIE Z ROZKŁADEM JAZDY AUTOBUSÓW
       Z POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

        

       MAŁUSZÓW – 735

       TURSK – 740

       OSTRÓW – 745

       MIECHÓW – 725

       ŻUBRÓW  WIEŚ – 730

       ŻUBRÓW OSIEDLE  – 735

       TRZEBÓW – 710

       DŁUGOSZYN – 720

       DROGOMIN – 700

       RYCHLIK – 710

       BRZEŹNO – 720

        

       ODWOZY WE WSZYSTKICH KIERUNKACHO GODZ . 12.00

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy
      • Szanowni Państwo Dyrektorzy

      • od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym.

       W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

       W załączeniu przekazuję komunikat MEN, w którym znajdą Państwo więcej informacji w tej sprawie oraz kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji. Proszę o zapoznanie się z materiałem i przekazanie go pracownikom Państwa placówki. 

       W najbliższych dniach zostaną wydane odpowiednie regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne. Wszystkie materiały udostępnimy na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przekażemy Państwu za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

       Z wyrazami szacunku

       Dariusz Piontkowski

       Minister Edukacji Narodowej

     • Nauczanie Zdalne - uczeń Klauzula informacyjna RODO
      • Nauczanie Zdalne - uczeń Klauzula informacyjna RODO

      • W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

       1. Administratorem Danych Osobowych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Poskich Olimpijczyków w Sulęcinie, os. Kopernika 7, 69-200 Suęcin, sekretariat@spsuecin.pl  
       2. W przypadku wykorzystywania przez Administratora  Zintegrowanej Patformy Edukacyjnej  udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym  jest Minister Edukacji Narodowej.
       3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD),  Panią Karoinę Garlikowską, która w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Wszekie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kierować na adres e-mail: inspektor@suecin.pl
       4. Dane osobowe przetwarzane będą w ceu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w formie zdalnego nauczania.
       5. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest: ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r., rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez pubiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Min. Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczegónych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
       6. Dane osobowe uczniów i ich rodziców da potrzeb zdalnego nauczania przetwarzane będą w zakresie:
       7. imię (imiona) nazwisko,
       8. dane kontaktowe, adres poczty e-mai,
       9. nr telefonu,
       10. informacje o: uczęszczaniu ucznia do jednostki systemu oświaty, okresie uczęszczania ucznia do jednostki systemu oświaty, typie szkoły ub rodzaju placówki, nazwie i adresie siedziby jednostki systemu oświaty, do której uczeń uczęszcza, oraz oddziale i klasie, do których uczeń uczęszcza,
       11. nazwę użytkownika komunikatora ub innego środka komunikacji elektronicznej
       12. na podstawie art. 6 ust 1 it. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.
       13. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) pozyskane da potrzeb realizacji zdalnego nauczania przechowywane będą do 31 grudnia 2020 roku w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, bądź do wygaśnięcia celu przetwarzania.
       14. Z wyjątkami okreśonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach  okreśonych w art.  17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreśonych w art. 18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
       15. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r  w sprawie szczegónych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak dostępu do zajęć realizowanych przez Szkołę w ramach zdalnego nauczania.
       16. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa ub powierzyć podmiotom świadczącym usługi Administratorowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania (podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe dla pracowników, firmom serwisującym oprogramowanie itp.).
       17. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, u. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
       18. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profiowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
     • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych SP 2
      • Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych SP 2

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im.Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje Rodziców dzieci urodzonych w 2014 r., którzy ubiegali się o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego przy SP 2 oraz Rodziców dzieci z rocznika 2014 i młodszych, którzy ubiegali się o miejsce w Oddziale Przedszkolnym w Żubrowie, że wszyscy kandydaci zostali do wymienionych oddziałów przyjęci na rok szkolny 2020/2021.

      • Zaświadczenie dla rodziców.

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie zaświadcza, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., wszystkie placówki oświatowe w Polsce ( w tym nasza szkoła) będą nieczynne od 26 kwietnia 2020r.   
       Szkoła jest nieczynna, a dzieci w wyżej wymienionym okresie przebywają pod opieką rodziców.

       Plik do pobrania poniżej.

      • Drodzy Uczniowie

      • Z powodu pandemii koronawirusa musimy wszyscy pozostać w domach,  uczyć się  i pracować  z dala

       od szkoły  i swoich przyjaciół.

       Nie widzimy się z Wami w szkole, lecz pamiętamy i myślimy o Was. Każdego dnia jesteśmy z Wami

       podczas zdalnego nauczania. Możecie  rozmawiać  ze swoimi  nauczycielami, korzystać z lekcji,

       prosić o pomoc przy rozwiązywaniu zadań. Zapewniam, każdy  nauczyciel chętnie pomoże Wam

       w przezwyciężeniu problemów edukacyjnych.

       Szczególnie ważne dla nas  jest  Wasze poczucie bezpieczeństwa oraz  zdrowie psychiczne i fizyczne.       

       Domyślamy się, że  mogą  towarzyszyć  Wam: strach i obawa.

       Zazwyczaj strach  jest emocją pomocną,  bo ostrzega nas przed zagrożeniami i pozwala zachować bezpieczeństwo.  Gorzej jest,  gdy zbyt duży lęk  prowadzi do paniki lub bagatelizowania problemu.  Musicie wiedzieć, że strach i obawa ,co prawda mogą obniżyć napięcie  i pomóc  przezwyciężyć lęk,  jednakże  w rzeczywistości  niestety nie pomagają zadbać o bezpieczeństwo. Zatem , zastanów się, na co w ogóle masz realny wpływ ?  Wiedz, że na wiele rzeczy w najbliższym  czasie nie będziesz miał wpływu, więc nie warto się na nich skupiać. To normalne, że czujesz niepokój – pozwól sobie na jego przeżywanie.  Taki umiarkowany poziom lęku, ale  nie za duży!!! pomaga podejść racjonalnie  i zadaniowo do problemu.  Ja jednak radzę: dla zachowania równowagi, dla zdrowia psychicznego i fizycznego: RÓB  TYLKO TO,  CO  ZALEŻY OD CIEBIE !!! - Pozostań w domu, ucz się systematycznie, wysypiaj się , zdrowo odżywiaj  i nawadniaj, gimnastykuj, myj często ręce,  słuchaj rodziców. Zrób to, co możesz,  by zadbać o siebie i  swoich  bliskich-  bo na to właśnie masz realny wpływ.

       Podczas, gdy specjaliści walczą z koronawirusem  -  Ty zawalcz o swoje zdrowie psychiczne i stwórz swój PLAN SAMOOPIEKI.  Wykonaj  zadanie ( dla siebie),  to  pomoże  zadbać  Ci  o poszczególne sfery Twojego życia.

       Zapisz na kartce (podając swoje propozycje), jak w tym trudnym okresie przebywając w domu możesz zadbać o:

       1. relacje rodzinne………………………………...………………………………………………………………,
       2. umysł……………………………………….....…………………………………………………………………,
       3. relacje z rówieśnikami………………......……………………………………………………………………..,
       4. zdrowie fizyczne………………..........…………………………………………………………………………,
       5. hobby…………………............…………………………………………………………………………………,
       6. relaks…………………………………………………………………………………………………………….,
       7. rozrywkę………………………………………….………………………………………………………………

             Jednym z ważniejszych sposobów radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami jest poszukiwanie wsparcia. Chodzi o to , aby rozmawiać i mówić o swoich wątpliwościach i zmartwieniach, aby nie „dusić”  ich w sobie. To pomoże rozładować stres.  Zachęcamy do korzystania z pomocy bliskich w domu oraz  nauczycieli  i specjalistów szkolnych. Nie zostawaj sama/sam z problemami , myśl pozytywnie, nazywaj emocje po imieniu i powiedz sobie -  to normalne, że się martwię, ale dam radę, mam kochającą Rodzinę, która wspiera mnie.

       Poradzimy sobie ze wszystkim !!!   Przecież zawsze sobie radzimy, prawda?

       Jestem dla Was i chętnie pomogę – czekam na kontakt ( na tę chwilę: za pośrednictwem Librusa- zakładka : Wiadomości).      

       W gotowości do pomocy są wychowawcy  oraz panie specjalistki:

       Anna Żegalska -  logopeda,

       Beata Zimnowoda - terapeuta pedagogiczny (kontakt j.w.)

       Pozdrawiam Was cieplutko !!!

       Wioletta Makowska

       Pedagog szkolna

        

        

        

      • Rekrutacja do I klasy na rok szkolny 2020/2021

      • Szanowni Rodzice,

       Dyrektor szkoły informuje, że wszystkie dzieci urodzone w 2013 r., zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice złożyli stosowne "Zgłoszenia do I klasy na rok szkolny 2020/2021”, zostały przyjęte do szkoły.

       Rodziców dzieci spoza obwodu o przyjęciu do szkoły lub odmowie poinformujemy telefonicznie po uzgodnieniu decyzji z Burmistrzem Sulęcina. 

        

                                                                                                  Dyrektor Szkoły

     • Nauczanie w systemie zdalnym.
      • Nauczanie w systemie zdalnym.

      • Drodzy Rodzice,od dnia dzisiejszego uruchamiamy w naszej szkole nauczanie w systemie zdalnym. W celu uniknięcia kumulacji realizowanego materiału, zajęcia prowadzone będą zgodnie z planem lekcji zamieszczonym na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje. Uczniowie ze starszej grupy wiekowej lub rodzice dzieci z klas I-III mają obowiązek codziennie sprawdzać wiadomości przesyłane przez nauczycieli przedmiotowców za pośrednictwem dziennika Librus oraz, w miarę potrzeby (np. zadanie domowe) udzielać informacji zwrotnych. Uczestnictwo uczniów w zdalnym nauczaniu będzie monitorowane, a potwierdzeniem udziału uczniów w poszczególnych lekcjach będzie fakt odczytania (codziennie) przez ucznia lub rodzica informacji wysyłanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

       Prosimy aby przesłane przez nauczycieli zadania i polecenia uczniowie wykonywali w zeszytach przedmiotowych lub zeszytach ćwiczeń (chyba, że nauczyciel poprosi o inną formę). Po powrocie do szkoły zeszyty zostaną sprawdzone i ocenione.

       W przypadku choroby dziecka lub braku możliwości jego udziału w lekcjach z innej przyczyny, jego nieobecność usprawiedliwiamy na dotychczasowych zasadach.

       Ze względu na powagę sytuacji, prosimy o wyjątkowo rzetelne i odpowiedzialne potraktowanie powyższych zaleceń.

       Monika Kołodnicka - wicedyrektor

     • Szanowni Interesanci.
      • Szanowni Interesanci.

      • Z powodu  zagrożenia zarażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym COVID-19, prosimy, aby  wszystkie sprawy urzędowe  załatwiać drogą mailową na adres: sekretariat@spsulecin.pl lub poprzez użycie formularza kontaktowego, dostępnego na naszej stronie internetowej.

       Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w 2013 r.,

       Jeśli nie dostarczyliście do szkoły Zgłoszenia dziecka do I klasy na rok szkolny 2020/2021, informujemy, że druk dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Szkoła – Dokumenty. Wypełniony druk należy przesłać na adres sekretariat@spsulecin.pl lub wicedyrektor1@spsulecin.pl.  

      • ZAŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW

      •  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie zaświadcza, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., wszystkie placówki oświatowe w Polsce ( w tym nasza szkoła) zawiesiły działalność dydaktyczną w okresie od 12 – 25 marca 2020r.   
       Szkoła jest nieczynna, a dzieci w wyżej wymienionym okresie przebywają pod opieką rodziców.  
        

      • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

      • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie informuje, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, w dniach od 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia  dydaktyczno – wychowawcze będą odwołane.

       W dniach 12-13 marca 2020 r. ( czwartek, piątek) szkoła  zapewni wyłącznie świetlicowe zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uczniom, których rodzice nie będą w stanie zorganizować opieki swojemu dziecku.

       Od poniedziałku 16 marca uczniowie nie przychodzą do szkoły, nie będzie zapewnionej opieki.

       Od 12 do 25 marca 2020 r. nie będzie dowozów szkolnych oraz dożywiania w stołówce szkolnej. 

       Zgodnie z zaleceniami MEN należy w tych dniach unikać miejsc, gdzie są  duże skupiska ludzi ( komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Należy w domu  przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których się przebywa.

       Szczegółowe informację znajdują się w piśmie Ministerstwa Edukacji Narodowej,   załączonym na stronie internetowej szkoły. 

       O zmianach w sytuacji będziemy informować na bieżąco.

       Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

       Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

       Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

       Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

       • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
       • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
       • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
       • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
       • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
       • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

       Dyrektorze,

       • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
       • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
       • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
       • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
       • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
       • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
       • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
       • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
       • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
       • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
       • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

       W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

       Rodzicu,

       • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
       • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
       • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
       • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
       • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
       • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

       Uczniu,

       • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
       • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
       • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
       • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

       Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

       Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

       Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

       • dziennik elektroniczny;
       • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
       • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

       Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

       Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

       • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
       • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

        

       Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

       Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

       Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

       Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

     • Szkolny Konkurs Recytatorski
      • Szkolny Konkurs Recytatorski

      •     13 lutego 2020r. W naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Organizatorkami konkursu były panie : Małgorzata Stempińska i Edyta Wiącek.

          Celem konkursu jest rozwijanie zdolności recytatorskich, zainteresowanie uczniów poezją, zachęcenie dzieci do przezwyciężenia nieśmiałości poprzez występy przed publicznością.

         Uczestnicy zachwycili jury bardzo dobrym przygotowaniem utworów.

       Wyniki : I miejsce – Klaudia Łaniec kl. VI b

                      II miejsce Sandra Walkowiak Vb

                      III miejsce – Marlena Milke kl. Va , Agata Gardziejewska kl. VId

         Dziewczyny reprezentowały szkołę podczas powiatowych eliminacji, które odbyły się 27 lutego w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. Agata Gardziejewska, Klaudia Łaniec i Marlena Milke w swoich kategoriach wiekowych otrzymały wyróżnienia.

            Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                              M. Stempińska, E.Wiącek

     • Podstawowe zasady profilaktyki zakażeń.
      • Podstawowe zasady profilaktyki zakażeń.

      • Często myj ręce

       Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

        

       Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania

       Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

        

       Zachowaj bezpieczną odległość

       Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

        

       Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

       Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

        

       Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej

       Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).